Home > Thông tin công nghệ
Wednesday, April 15, 2020 217

Tách một dòng thành nhiều dòng trong Excel sử dụng VBA

Tách một dòng thành nhiều dòng trong Excel sử dụng VBA

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn 1 phương pháp để tách 1 dòng văn bản trong Excel ra thành nhiều dòng sử dụng VBA

Giả sử bạn có một chuỗi ký tự được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) :xanh ,đỏ,tím ,vàng ,nâu,đen.

Công việc chúng ta cần làm bây giờ là tách dòng C4 thành 6 dòng tương ứng :

Đại khái là chúng ta sẽ nạp cái chuỗi c4 kia vào 1 mảng sử dụng hàm Split rồi sau đó duyệt mảng này để gán giá trị vào các ô giá trị ->xong

B1:Tạo command button :Developer -> Insert (ActiveX Controls)->Command button

B2 :Viết code cho button

 

B3: Paste đoạn code bên dưới vào trong button

    Dim arr

    Dim i

    arr = Split(ActiveCell.Value, ",")

   

   

    For i = LBound(arr) To UBound(arr)

        Cells(ActiveCell.Row + i + 1, ActiveCell.Column).Value = arr(i)

    Next

Về cách hoạt động bạn chỉ cần chọn vùng dữ liệu cần tách sau đó nhấn vào button ,dữ liệu cần lấy sẽ xuất hiện từ dòng dưới vùng chọn trở đi .

Chúc bạn thàng công .

Xu hướng