Home > Microsoft Excel
Tuesday, June 2, 2020 113

Tìm vị trí xuất hiện lần cuối của một ký tự trong chuỗi Excel

Tìm vị trí xuất hiện lần cuối của một ký tự trong chuỗi Excel

Trong bài này các bạn sẽ biết cách để tìm vị trí xuất hiện lần cuối cùng của một ký tự trong chuỗi

Giả sử bạn có 1 danh sách các url được ngăn cách với nhau bằng dấu ‘/’.

Vấn đề đặt ra là cần lấy được index của dấu ‘/’ cuối cùng dùng để lấy ra chuỗi danh mục như trong hình

Đây là công thức mình sử dụng trong file :

=RIGHT(A4,LEN(A4)-FIND("@",SUBSTITUTE(A4,"/","@",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,"/",""))),1))

Các hàm sử dụng :

  • SUBSTITUTE :Thay thế chuỗi
  • LEN:Tìm độ dài chuỗi
  • FIND:Lấy ra vị trí của 1 kí tự trong chuỗi.
  • RIGHT:Lấy chuỗi bắt đầu từ cuối chuỗi trở lại

Chúng ta cùng đi vào phân tích xem nó hoạt động thế nào nhé :

  • SUBSTITUTE(A4,”/”,””) :Bỏ tất cả các dấu “/” trong chuỗi A4 => Kq: https:example.comcategorycomedy
  • LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,”/”,””) :Lấy độ dài của chuỗi gốc trừ đi chuỗi sau khi đã bỏ dấu “/” ngăn cách.Mục đích là để đếm số kí tự “/” có trong chuỗi.
  • SUBSTITUTE(A4,"/","@",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,"/",""))) :Thay kí tự “/” cuối cùng thành “@” để tạo ra kí tự duy nhất trong chuỗi.
  • FIND("@",SUBSTITUTE(A4,"/","@",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,"/",""))):Tìm vị trí của “@” trong chuỗi vừa tạo ở bước trên.
  • RIGHT(A4,LEN(A4)-FIND("@",SUBSTITUTE(A4,"/","@",LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,"/",""))),1)):Cuối cũng là dùng hàm RIGHT để lấy chuỗi cần tìm ra từ chuỗi gốc

 

Xu hướng